สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

Archive for the 'ฉลากสินค้า' Category


   Mar 28

ฉลากสินค้า คุณภาพดี งานเร็ว ตรงเวลา ส่งทั่วประเทศ

ฉลากสินค้า ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากฉลากสินค้าเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ ฉลากสินค้ายังเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิตอาหาร กล่าวคือ ผู้ผลิตอาหารใช้ฉลากสินค้าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการค้า หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคใช้ฉลากสินค้าเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารและการให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน ผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากสินค้าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งฉลากสินค้า จะบอกรายละเอียดกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ ประเภทสินค้า กรณีนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต 2. ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย 3. ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทยของผู้นำเข้าเพื่อขาย 4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขาย 5. ขนาดหรือปริมาณหรือปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้า 6. วิธีใช้ 7. ข้อแนะนำการใช้หรือห้ามใช้ 8. คำเตือน (ถ้ามี) 9. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ 10. ราคาระบุหน่วยเป็นบาท

Read the rest of this entry »